Zásady vrátenia peňazí a reklamácií

Reklamácie

Obsah reklamačného mailu

Reklamačný mail musí obsahovať tieto údaje:
Meno a prezvisko:
Telefón:
e-mail:
Ulica:
Mesto a PSČ:
Dátum kedy Vám bol doručený tovar:
Výrobca:
Typ výrobku (model):
Výrobné číslo (IMEI, seriové,…):
Daňový doklad číslo:
Predmet reklamácie: (Pri reklamácií výrobku, opíšte závadu. Pri reklamácií služby doručenia tovaru, opíšte problémyz doručením tovaru.)

Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľaObčianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len„Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len”Reklamácie”). “Predávajúci” je fy Dortun s.r.o. so sídlom: Novozámocká cesta 59, 946 51 Nesvady, “Kupujúci” fyzická aleboprávnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s fy Dortun s.r.o., “Tovar” – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú na internetových stránkach, ktoré prevádzkuje fy Dortun s.r.o.

2. Záručné podmienky
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu a kupujúci je oprávnený Tovar neprevzať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou, s výnimkami stanovenými Zákonom. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. Záručný list potvrdzuje predávajúci po zaslaní záručného listu kupujúcim poštou na adresu predávajúceho. Potvrdený záručný list zašle predávajúci naspäť kupujúcemu poštou.

3. Vybavenie reklamácie
Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho, to neplatí, ak je na vykonanie opravy určený iný podnikateľský subjekt /servisné stredisko/. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste, je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste. Ďalej je Kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúceho. Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by šlo o neodstrániteľnú chybu. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi. Kupujúci doručí Tovar predávajúcemu, alebo do autorizovaného servisného strediska na vlastné náklady. Servisné stredisko po ukončení reklamačného konania informuje kupujúceho telefonicky o spôsobe vybavenia reklamácie a zároveň ho vyzve k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu.Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedeniaTovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom.

4. Záverečné ustanovenia

Reklamačná adresa : dortun@dortun.sk

V prípade akejkoľvek reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 14.04.2023.